هیات مدیرههیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره شرکت شبکه صرافی صنعت و معدن عبارتند از :

 

ردیف

       اسامی سهامداران

1

بانک صنعت و معدن (سهامی عام)

2

شرکت  لیزینگ صنعت و معدن (سهامی خاص)

3

شرکت رفاه اندیش نیروی انسانی صنعت و معدن (سهامی عام)