سرمایه و ترکیب سهامدارانسرمایه شرکت در بدو تأسیس2،500،000،000ریال شامل تعداد2،500،000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1،000ریال بوده و تا پایان سال منتهی به 1398 به مبلغ  140،000،000،000 ریال افزایش یافته است.