تاریخچه فعالیتشرکت شبکه صرافی صنعت و معدن بر اساس مجوز شماره 116902 مورخ 08/05/1394 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ 02/08/1383 به صورت شرکت سهامی خاص تحت شماره 232888 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و طی نامه شماره نب 4840 مورخ 23/2/1383 اجازه فعالیت صرافی را از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت داشته است.