اخبار بانک صنعت و معدن

اخبار بانک صنعت و معدنانتخاب بانک صنعت و معدن به عنوان بانک برتر جشنواره شهید رجایی

بانک صنعت و معدن در ارزیابی شاخصهای عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی توسط وزارت محترم امور اقتصادی و دارایی به عنوان بانک برتر انتخاب و مورد تقدیر معاون محترم رئیس جمهور و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.مجمع عموی عادی سالیانه بانک صنعت و معدن برگزار شد:

مجمع عمومی عادی سالیانه بانک صنعت و معدن برگزار شد.
با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک که با حضور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و سایر نمایندگان برگزار گردید، فرآیند برگزاری مجامع عمومی بانکهای دولتی آغاز شد.