×

شرکت شبکه صرافی صنعت و معدن

 
×
 
صفحه اصلی > قوانین و مقررات > قوانین مبارزه با پولشویی 

مبارزه با پولشویی

 

دستورالعمل قوانین مبارزه با پولشویی
 
هیئت وزیران در جلسه 1398/07/21 به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و تایید قوه قضاییه و به استناد ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 1397)، دستورالعمل اجرایی قوانین مبارزه با پولشویی را تصویب و منتشر کرد. در ادامه می‌توانید مستند کامل این دستورالعمل را مشاهده نمایید.
آیین‌نامه قوانین مبارزه با پولشویی
 
به منظور مبارزه بـا پولـشويي و جلـوگيري از تـامين مـالي تروريـسم و نيـز فــراهم آوردن تمهيــدات لازم بــراي اجــراي مــاده ۷ قــانون مبــارزه بــا پولــشويي (مصوب ـ دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شوراي اسلامي)، آيـين‌نامـه اجرايـي قـانون مبارزه با پولـشويي موضـوع تـصويب نامـه شـماره ۱۸۱۴۳۴/ت ۴۳۱۸۲ ک مـورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ وزيران عضو کارگروه تصويب آيين نامه هاي مربوط به قانون مبـارزه بـا پولشويي و اصلاحات بعدي آن، آيين نامه مستند سازي جريان وجوه در کشور موضوع تصويب نامه شـماره ۲۱۱۸۱۵/ت ۳۹۳۹۵ ه مـورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ هيـات وزيـران و همسويي با ضوابط و معيارهاي بين المللي در زمينه مبارزه با پولـشويي و تـامين مـالي تروريسم, “ دستور العمل اجرايي مبارزه با پولشويي در صرافي ها “ به شرح زير ابـلاغ مي شود: